Pumeko AS TARNE TÜÜPTINGIMUSED

1. RAKENDUSALA
Käesolevaid tarnetingimusi kasutatakse AS Pumeko (edaspidi Töövõtja) ja tema klientide (edaspidi Tellija) vahelistes tehingutes Eesti Vabariigi territooriumil.
2. TEHINGU TOIMUMINE
Töövõtja poolt Tellijale esitatav pakkumine Tellija poolt esitatud tellimuse alusel on jõus pakkumises märgitud tähtaja jooksul. Kui pakkumises pole pakkumise kehtivust märgitud, on see kehtiv 21 päeva arvates pakkumise kättesaamisest Tellija poolt. Pakkumisega seotud joonised, kalkulatsioonid ja muud dokumendid on Töövõtja omand. Tellijal (pakkumise saajal) ei ole õigust kasutada neid ilma Töövõtja loata ega anda neis sisalduvat informatsiooni kolmandatele isikutele. Hinnapakkumisel põhinev leping loetakse jõustunuks, kui Tellija on aktsepteerinud Töövõtja pakkumisel baseeruva tellimuse. Kinnitades tellimust, nõustub Tellija tellimuses toodud andmetega, mis on lõplikud ja ei kuulu muutmisele
3. TARNE TÄITMISE PÕHITINGIMUSED
3.1. Tarneaeg
Kui teisiti pole kokku lepitud hakatakse tarneaega lugema alljärgnevatest sündmustest hiliseimast:
-lepingu jõustumise päevast;
-peale kauba koguhinna tasumist Töövõtjale
-tarneks vajaliku vältimatu info laekumisest Töövõtjale.
3.2. Tarnetingimus
Tavatarnetingimus on EXW Heina 33, Tallinn, Harjumaa 10319.
Töövõtja poolse paigalduse puhul kohustub Tellija ette valmistama avad vastavalt „TarindiRYL2000 Kande- ja piirdetarindid“ alajaotuse 42.51 tabelis 42:T3 „Seinaavad“ toodud mõõtmete ja tolerantsidega (enimkasutatud kvaliteediklassi „2“ puhul seinaava mõõtme suurim lubatud hälve on +/-5 mm).
Ukse paigaldamise ohutuse ja töö kvaliteedi tagamiseks, ettevalmistatud avasse, kohustub Tellija enne ukse paigaldust valmistama ette põrandapinna tolerantsiga +/-5mm mõõtepikkusel 1 m vähemalt ukse paigaldamise töötsoonis. Paigaldamise töötsooniks loetakse pindala hoone sees, mille laius on võrdne ukse ava laiuse mõõduga ja sügavus on võrdne ukse ava kõrguse mõõduga + 2 meetrit.
3.3. Vastutus
Vastutus kauba säilimise eest läheb üle kauba üleandmisel Tellijale või üleandmisel kauba transportijale kui poolte kokkuleppest ei tulene teisiti.
Töövõtja poolt tarnitavatel tuletõkketoodetel kohustub Tellija oma lukkude ja sülgemissüsteemide paigalduse korral kasutama ainult tarnitud kaubaga samaväärset tuletõkkeklassi omavaid tooteid.
Töövõtja ei vastuta kokkulepete sõlmimise järgsete ettenägematutest asjaoludest põhjustatud ehitusliku ava mõõdu- ja konstruktsioonimuudatuste muudatuste eest, mis ilmnevad peale olemasoleva avatäite demonteerimist.
Töövõtja ei vastuta avatäidete demontaazi ja paigalduse käigus tekkinud avade palede kahjustuste eest ega teosta nende viimistlemist sealhulgas krohvitöid.
Töövõtja ei vastuta avatäidete demontaaži ja paigalduse käigus tekkinud elektrisüsteemide ja muude kommunikatsioonitrasside (vesi, gaas, kanalisatsioon jm) vigastuste eest, kui Tellija pole Töövõtjale esitanud ava läheduses asuvate elektrisüsteemide ja muude kommunikatsioonitrasside asukoha projektdokumentatsiooni.
3.4. Garantii
Müüdud kaubale kehtivad Töövõtja garantiitingimused, kui teisiti pole kokku lepitud. Garantiitingimused ei kehti Tellija poolt hangitud, paigaldatud või kasutusel olnud ustelt demonteeritud lukkudele ja sulustele.
3.5 Kauba omadused
Töövõtja vastutab kauba kvaliteedi ja teiste omaduste eest lepingus määratletud ja muude Töövõtja poolt kirjalikult antud, ainult seda tehingut puudutava informatsiooni ulatuses. Töövõtja poolt kasutatud materjalide ja toodete kvaliteet vastab valmistajatehase toodete nõuetele. Toodete nõuded on täpsustatud tootjatehase „Vastavusdeklaratsioonis“.
Töövõtja ei garanteeri oma toodete värvitoonide ja pinna struktuuride identsust kui need erinevused on põhjustatud materjalide ja komponentide tarnijate poolsetest materjalide ja tehnoloogiate muudatustest. Tellides avatäiteid, mille värvipinnad peavad olema identsed eelnevatel perioodidel toodetud toodetega on tellijal õigus tutvuda värvipinda iseloomustavate materjalide näidistega.
Metallukse ukselehe välis- ja sisekülje lubatud ühtlane pinna kumerus ukselehe vertikaal ja horisontaal teljele on liimitud uste tüüpidel 3mm ja liimimata uste tüüpidel 6 mm 500 mm kohta.
Tellija vastutab kauba kasutustingimuste õigsuse eest. HOIATUS! Toode ja tema kinnituselemendid juhivad elektrit ja võivad sattuda pärast paigaldustööde lõpetamist elektripinge alla. Soovitav on pärast paigaldustöid toote maandamine elektritöid teostava firma poolt.
3.6. Tehingu hind
Tehingu hinnaks on Tellija ja Töövõtja vahel kokku lepitud ja nende poolt allkirjastatud tellimuses väljendatud hind.
3.7. Maksetähtaeg
Maksetähtaja arvestus algab Töövõtja poolt arve väljastamise kuupäevast, juhul kui pooled ei ole lepinguga kokku leppinud teisiti.
3.8. Maksegarantii ja ettemaks
Juhul kui pooled on kokku leppinud ettemaksu osas, tuleb makse sooritada enne kauba valmistamise alustamist tellimuskauba puhul.
Ka peale maksegarantii või ettemaksu saamist on Töövõtjal õigus nõuda kogu lepingusumma maksmist, kui tal on põhjendatud alus arvata, et kogu lepingusumma või osa sellest jääb Tellija poolt tasumata
3.9. Reklamatsioonid ja vigade parandamine
Kauba vastuvõtmisel on Tellija kohustatud kauba üle kontrollima ning märkima puudused/vigastused CMR-le, saatelehele või tööde vastuvõtu aktile. Kauba puudusteks ei loeta pinnavigastusi (mõlk, värvidefekt), mis ei ole visuaalselt märgatavad 1- 2 meetri kauguselt selja tagant langeva valguse korral.
Kui tarnitud kaubal ilmnevad puudused garantiiaja jooksul, on Tellija kohustatud sellest koheselt, kuid mitte hiljem kui 5 tööpäeva jooksul alates puuduse avastamisest, Töövõtjat kirjalikult teavitama. Kirjaliku teavituse juurde tuleb lisada pildimaterjal vigastuste kohta. Sellisel juhul ja tingimusel, et viga ei ole tekkinud Tellija poolse tegevuse või tegevusetuse tulemusena, on Töövõtja kohustatud kaubal tekkinud puudused tasuta kõrvaldama
3.10. Kauba üleandmine ja ladustamine
Tellija on kohustatud valmis kauba kokkulepitud ajal ja kohas vastu võtma. Tellijale üleandmiseks valmis olevat kaupa ladustatakse Töövõtja tehases ,Heina 33 ning Tellija on kohustatud sellele kokkulepitud ajal järgi tulema
3.11. Kauba ladustamine peale tellimuse üleandmist
Peale kauba vastu võtmist peab Tellija järgima kauba ladustamise tingimusi. Tsingitud ja värvitud detaile ei tohi ladustada välitingimustes tihedas pakis mitte üle ühe nädala. Tooteid tuleb kaitsta otsese päikese ja sademete eest; vältida vee ja niiskuse kogunemist detailide vahele. Tooted tuleb ladustada vähemalt 20 cm kõrgusele maapinnast. Pikemal ladustamisel järgida tsingitud detailide ladustamise reegleid – detailid tuleb üksteisest eraldada ja tekitada õhuvahe. Niiskusest kahjustunud (s.h kondenseerunud niiskus) pakendi puhul tuleb teibid, kiled, paber eraldada ühe nädala jooksul.
4. FORCE MAJEURE
Töövõtjale ei järgne vastutust lepinguga võetud kohustuste täitmata jätmise või mittekohase täitmise eest juhul, kui lepinguga võetud kohustuste mittetäitmine või mittekohane täitmine oli tingitud poolte tahtest mitteolenevatest asjaoludest (Force Majeure). Ka siis, kui lepingu täitmine eeldaks selliseid kulutusi, mis on ülemäärased võrreldes Tellijale sellest tuleneva kasuga, pole Töövõtja Force Majeure korral kohustatud lepingut täitma. Töövõtja ei ole kohustatud hüvitama Tellijale Force Majeurest tulenevatel juhtudel lepingu täitmata jätmisest tulenevat kahju ja võib lõpetada lepingu.
5. VASTUTUS KAUBAGA TEKITATUD KAHJU EEST
Töövõtja ei vastuta kaubaga kolmandate isikute vallas- ja kinnisasjadele tekitatud kahju eest kui kaup on Tellijale üle antud.
6. KAUBA OMANDIÕIGUSE ÜLEMINEK
Omandiõigus kaubale läheb Töövõtjalt Tellijale üle peale kauba koguhinna tasumist Töövõtjale kui pooled ei ole teisiti kokku leppinud.
7. TEATED
Poolte vastastikused teated esitatakse kirjalikult poole poolt teisele poolele esitatud aadressil E-posti, faksi või kirja teel. Teine pool on kohustatud vastama mistahes teatele 5 päeva jooksul alates teate kätte saamise päevast.
8. ERIMEELSUSTE LAHENDAMINE
Töövõtja ja Tellija vahelist lepingut puudutavad erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppe saavutamine osutub võimatuks, lahendatakse erimeelsused Töövõtja asukohajärgses kohtus.
9. LEPINGU TINGIMUSTE PREVALVEERIMINE
Käesolevad üldised tarnetingimused on Tellija suhtes kehtivad niivõrd, kuivõrd need ei ole vastuolus Töövõtja ja Tellija vahel sõlmitava lepinguga.